10.-11. mail 2019 EKLS kevadseminar ja üldkoosolek

REGISTREERU SIIN

Teema:             Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos. Ühtsete aluste väljatöötamine. Dokumentatsiooni sisu ja nõuded.

Sihtgrupp:    ainult EKLS liikmed
Hind:                 35 EUR
Kestus:           6 akadeemilist tundi
Koolitajad:    Meris Tammik (ekspertarst-metoodik);  kliinilised                                                       logopeedid (täpsustuvad)
Koht:                 Kallisaba turismitalu, Järvamaa
[Google Maps® https://goo.gl/maps/eiRjVM9Jgzp]

Patsiendi ravikorralduse aluseks on terviklik lähenemine. Üha enam teatakse haigusi, millega kaasneb kõne-, neelamis- või häälehäire. Patsient liigub erinevate eriarstide vaateväljas ja puutub kokku erinevate tugispetsialistidega. Seetõttu peavad Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos olema arusaadavad neile kõikidele. Informatiivne sissekanne on sisukas, kuid kokkuvõtlik. Lisaks kasutavad haiguslugudes olevat kliinilise logopeedi kajastatud informatsiooni veel sotsiaal- ja tööhõiveteenuste pakkujad. Seetõttu on sissekanded olulise tähtsusega edasiste raviotsuste tegemisel, aga ka näiteks puude taotlemisel ja töövõime määramisel.

Otsime vastuseid küsimustele:

 • Millised on sissekande miinimumnõuded? Kuidas neid luua?
 • Mida soovib sissekandes näha kolleegist kliiniline logopeed, arst, tugispetsialist, sotsiaalsüsteemi töötaja?
 • Kas sissekande vorm ja sisu võiksid olla üle Eesti ühtsed? Mida võtta aluseks?

Seminari eesmärgid:

1) töötada välja nõuded logopeediliste sissekannete ühtlustamise osas, et tagada patsiendi kõne-, neelamis-, häälehäire diagnostika ja ravitulemuse informatiivne/selgepiiriline kajastamine tervishoiusüsteemis

2) võimaldada sotsiaal- jm teenuste abivajaduse määrajal teha otsus patsiendi toimetuleku ja abivajaduse osas logopeedi sissekande alusel.

Lepime kokku ühtsed põhimõtted, millist informatsiooni logopeediline sissekanne tervise infosüsteemis sisaldama peaks.

Õpiväljundid. Seminaril osalenu:

 • tunneb haigusloo sissekande miinimumnõudeid;
 • struktureerib haigusloo sissekande kõiki osapooli rahuldaval tasemel;
 • teab, millal suunata patsient väljaspoole tervishoiusüsteemi nõustamiseks (kohaliku omavalitsuse, Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa, SA Innove Rajaleidja keskuse juurde);
 • oskab otsustada, kas patsiendi kõne-, neelamis- või häälehäire võib põhjustada puuet, töövõime vähenemist või kas patsient võibvajada rehabilitatsiooni kompleksteenust.

KAVA

12.00 – 14.00 LOENGUD (Meris Tammik, SKA ekspertarst-metoodik)

Andmekoosseis digiloos– saame teada, mis see on?
Logopeediline hinnang tervise infosüsteemis – osa tervikust
Logopeedilise sissekande sisu
Logopeedilise patsiendi käsitlus KOV ja riigi tasandil

Vaheaeg

14.15 – 16.00 TÖÖTUBA

Töötoa teemad:

 • Millised on sissekande miinimumnõuded?
 • Mida soovib sissekandes näha kolleegist kliiniline logopeed, arst, tugispetsialist, sotsiaalsüsteemi töötaja?
 • Kas sissekande vorm ja sisu võiksid olla üle Eesti ühtsed? Mida võtta aluseks?

16.00 – 16.30 ARUTELU JA KOKKUVÕTE

 

17. – 18. aprill 2019: FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt. Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia.

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

Tähelepanu! Seoses osaleda soovijate  suure arvuga esimesel päeval on muutus koolituse toimumiskohas! Esimese päeva koolitus toimub Tartus, Ravila 19, Biomeedikumis, Schmidti keskuses (ruumi nr 0092).  Teise koolituspäeva koht jääb samaks,  Riia 167, B236.

Alustame FEES-neelamisuuringu iseseisva teostamise väljaõppe koolitusega kliinilisele logopeedile.                                                    Väljaõppe programm on mitme-etapiline:

I etapp:
1. Teoreetiline ja „hands-on“ koolitus (17.-18. aprillil 2019) – kohustuslik läbida kui soovid taotleda FEES isesiesva teostamise sertifikaati!

II etapp:
Jätkutegevused:
1. Iseseisev teooria jätkuõpe ja teoreetiliste oskuste hindamine (eksam)
2. FEES- uuringute iseseisev läbiviimine (skoobi sisestamine arsti järelvalve all)
3. FEES-uuringute iseseisev läbiviimine superviseerimisel
4. Teostatud uuringute dokumentatsioon. Skoobi sisestamise oskuse hindamine
5. Sertifikaadi väljastamine, mis kinnitab, et logopeed oskab iseseisvalt viia läbi FEES-uuringut

Märkus: ESSD vm FEES-neelamisuuringu eksami sooritanud logopeedid saavad  alustada koheselt praktilise osaga teooria- ja praktika eksamit sooritamata. Eestis on kohustuslik tõendada vaid skoobi sisestamise oskus (kas KNK arstile vm eriarstile) ja võtta tõend, mis kinnitab skoobi sisestamise oskust.

Logopeedi poolt läbiviidav FEES-neelamisuuring  on maailmas gold standard meetod neelamishäire diagnostikaks ja kasutamiseks teraapiaprotsessis. FEES-neelamisuuringut teostatakse Euroopas, Ameerikas, Austraalias alates 1980.-ndatest aastatest. Mitme-etapilise õppe eesmärk on õpetada Eestis välja logopeedid, kes teostavad FEES-neelamisuuringut iseseisvalt.

Väljaõppe programmi esimene etapp – koolitus 17.-18. aprillil koosneb kahest osast.

Esimesel päeval saavad osaleda ka need tervishoiusüsteemis töötavad kliinilise logopeedid, kes ise ei planeeri hakata läbi viima FEES- neelamisuuringuid ega taotle sertifikaati, kuid soovivad õppida tõlgendama uuringu tulemusi. Esimesel päeval on FEES-l avalduva orgaanilise patoloogia märkamise õpetamise eesmärgil kaasatud ka KNK arstid.

Teisel päeval õpetatakse praktiliselt skoopi sisestama tervele inimesele ning läbitakse protseduuriline kompetents. Teisel koolituspäeval ei saa osaleda esimest koolituspäeva läbimata!

Mõlemal koolituspäeval on kohustuslik osaleda tervishoiusüsteemis töötavatel kliinilistel logopeedidel, kelle eesmärgiks on läbida väljaõppe programm ja alustada FEES-neelamisuuringu iseseisva läbiviimisega.

Koolituse läbiviijad:
Anna-Liisa Sutt (logopeed, PhD), Inglismaa
Dr. K. Kalling (Ida-Tallinna Keskhaigla, KNK arst)
Dr. Lauri Käis (PERH, KNK arst)
Dr. Linda Sõber (TÜ Kliinikum, KNK arst)

Esimene koolituspäev: *
Sihtgrupp:  logopeedid
Täienduspunktid :  6 TP
Osalejate arv:  ei ole piiratud
Hind: EKLS tegevliikmetele 110 EUR; mitteliikmetele ja toetajaliikmetele 180 EUR
*Ainult esimesel koolituspäeval osalemine annab teadmised FEES-neelamisuuringust, kuid ei võimalda taotleda FEES-neelamisuuringu iseseisva teostamise sertifikaati.

Toimumise koht:  NB!  Ruumi muutus!  Koolitus toimub Tartus, Ravila 19,  Biomeedikum, Schmidti keskus (ruumi nr 0092)

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

Esimene ja teine koolituspäev: * *
Sihtgrupp:  ainult tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, kellel on vähemalt 2-aastane kogemus neelamishäirete diagnostika ja teraapia alal. Nõutav on osalemine esimesel koolituspäeval.
Täienduspunktid:  12 TP
Osalejate arv:  12
Kahe koolituspäeva hind:  EKLS tegevliikmetele 220 EUR; mitteliikmetele ja toetajaliikmetele 350 EUR.
**Osalemine mõlemal koolituspäeval on eelduseks FEES-neelamisuuringu sertifikaadi taotlemise jätkutegevustele. Ainult teisel koolituspäeval osalemine ei ole võimalik.

Toimumise koht: Tartu, Riia 167, B 236

Koolituspäevad viib läbi logopeed A.-L. Sutt (PhD) Inglismaalt, kellel on aastatepikkune kompetents FEES-neelamisuuringu läbiviimisel Austraalias ja Inglismaal ning logopeedide väljaõpetamise kogemus FEES-neelamisuuringu teostamise alal.

Eesmärk:
Koolituse laiem eesmärk: õpetada tervishoiusüsteemis töötavatele kliinilistele logopeedidele, kuidas kliiniline logopeed viib läbi FEES-neelamisuuringut, mis on selle eesmärk ning millised on uuringu läbiviimise põhimõtted. Koolitusel õpitakse uuringul avaldunud neelamishäiret ära tundma ning patoloogiast lähtuvat logopeedilist käsitlust.
Koolituse kitsam eesmärk: õpetada FEES-neelamisuuringu praktilist teostamist nendele tervishoiusüsteemis töötavatele logopeedidele, kes planeerivad iseseisvalt alustada FEES-neelamisuuringu läbiviimist.

Õpiväljundid:
Esimesel koolituspäeval osalenu tunneb FEES-uuringu eesmärke ja läbiviimise protseduuri, eristab FEES-uuringul patoloogilist anatoomiat, saab aru neelamismehhanismi patoloogiast FEES-l ning oskab sellele vastavalt kavandada neelamishäire teraapiat. Koolituse lõpus kinnistatakse õpitud teadmised.

Mõlemal koolituspäeval osalenu:

 • valdab uuringu protseduurilist läbiviimist,
 • märkab patoloogilist anatoomiat FEES-l
 • interpreteerib neelamise mehhanismi FEES-l
 • kavandab ja planeerib uuringu käigu vastavalt neelamisfunktsiooni patoloogiale,
 • kasutab uuringul neelamistehnikaid vastavalt avalduvale patoloogiale
 • oskab võrrelda VF ja FEES-uuringut ja tunneb nende erinevusi ja kasutamise eesmärke,
 • omandab „hands-on“ kursuse raames esmase skoobi sisestamise praktilise kogemuse,
 • omandab uuringu interpretatsiooni esmased oskused ja tehnilise kompetentsi

Teine koolituspäev on praktiline. Iga osaleja sisestab juhendamisel skoopi vähemalt viiele kolleegile ning hindab seejuures normaalset anatoomiat ja neelamise füsioloogiat. Lisaks mängitakse uuringu käigus läbi neelamismanöövrid ja rehabilitatsioon. Töö toimub gruppides. Koolituspäeva lõpus kinnistatakse õpitud teadmised.

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

KAVA:

17. aprill:  kell 10.00-17.00

 • FEES-neelamisuuringu juhtum (taust, kliiniline hindamine, eesmärgid, planeerimine, läbiviimise protseduur logopeedi poolt) A-L. Sutt
 • Suu, neelu ja kõri anatoomia ja patoloogia. KNK arst dr. L. Sõber
 • Suu, neelu ja kõri patoloogiad.  KNK arst dr. Lauri Käis
 • Mida on teada enne FEES uuringut? ( Patsiendi ettevalmistus, ohud) Uuringu läbiviimise protseduur. Dr. K. Kalling
 • Lõuna
 • Neelamisuuringu kohustuslikud osad ja dokumentatsioon. Austraalia ja UK näited. A-L. Sutt
 • FEES kompetentside erinevad osad (protseduuriline, interpretatsioon ja tehniline) ning nende saavutamise võimalused. A-L. Sutt
 • FEES vs VFSS. A-L. Sutt
 • Patsiendi juhtumid – kumba valida, kas FEES voi VFSS? Miks? A-L. Sutt
 • Neelamisfunktsiooni taastamine FEES ajal ja järgselt. A-L. Sutt
 • Enesekontroll õpitu kohta.
 • Kokkuvõte.

18. aprill:  09.00 – 16.00  (A-L. Sutt)

 • FEES juhtumid.
 • Protseduurilise kompetentsi harjutamine väikestes gruppides.
 • Tehnilise kompetentsi arutelu ja plaan.
 • Lõuna
 • Tehnilise kompetentsi harjutamine (igaüks kasutab endoskoopi vähemalt 5 kolleegil. Osalemine eeldab, et oled nõus algajal kolleegil enda peal skoopi kasutada laskma).
 • Normaalse neelamise hindamine ning neelamismanöövrite ja neelamisfunktsiooni taastamise läbi mängimine uuringul. Töö toimub gruppides.
 • Enesekontroll õpitu kohta.
 • Kokkuvõte. Edasiste koolitusvajaduste ja arenguplaani arutelu.

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

2019 Koolitusplaan

 

 • täienduskeskuse koolitused koostöös EKLS-ga 2019a 
 • EKLS koolitused 2019a [tabelis värvitud]
Kõik TÜ KMI kursused on välja töötatud spetsiaalselt logopeedidele.
Kursuste eesmärk on tõsta logopeedi kliinilist kompetentsi.

Koolituse soodustuste ja täiendava info kohta jälgi EKLS kodulehte.
TÜ kursustele registreerumine TÜ Täienduskeskuse kodulehel.
= Registreerumine on avatud. Registreerumisvorm ikoonil klikkides.

Kuupäev Kursus Läbiviijad Kestus
päeva / tundi
Osalejaid Reg
24.-25. jaanuar

 

Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine. Kursus kliinilisele logopeedile. Dots. Katrin Lang; Vanemteadur Mikk Jürisson
Konsultant: Dr Arlene McCurtin (PhD), SLP, Clinical Therapies, University of Limerick

(5+5 h)
12
(max 15)
EKLS 21.-22. veebruar

 

Kliinilise logopeedi roll intensiivravis. Tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel.

Dr Anna-Liisa Sutt (PhD),  Inglismaa 

2 päeva ei ole piiratud
 
21. – 22. märts
Farmakoloogia kliinilisele logopeedile

Prof. Anti Kalda;      
Kaili Anier (PhD), farmakoloogia teadur

2
päeva
30  

 

EKLS 17. – 18.
aprill
FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt.  Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia
kliinilisele logopeedile. I  moodul. Hilisema FEES teooriaeksami sooritamine  on võimalik ainult FEES koolituse I mooduli edukalt lõetanutele.
Dr. Anna -Liisa Sutt (Inglismaa), SLP, PhD,  omab FEES uuringu väljaõpetamise serifikaati  

Dr. Kristel Kalling (ITK)

Dr. Lauri Käis (PERH)

Dr. Linda Sõber (TÜ Kliinikum)

2
päeva
1. päev – ei ole piiratud

2. päev – 12 osavõtjat
(täitunud) 

 
EKLS

 10. mai

 

Seminar: Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos – ühtsete aluste väljatöötamine.  Dokumentatsiooni sisu ja nõuded. Dr. Meris Tammik (ekspertarst-metoodik)

Kliinilised logopeedid

1 päev EKLS liikmetele  
EKLS 5. juuni
Patsiendi toitumus – mida peame märkama ja teadma? Laboratoorsed analüüsid ja nende tõlgendamine. Neelamis-häire dieedid. Äsja valminud Eesti juhendi esmatutvustus. Dr. Tiia Jaek, laboriarst

Dr. Ly Carlman, taastusraviarst       

Dots.Heli Grünberg, lastearst

Kadri Toom, logopeed

1 päev     
                                                                              JUULIS  PUHKAME
  12. august FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. II moodul.

FEES eksam

  kirjalik   eksam   Ainult 17.-18. aprill 2019 I mooduli  täies mahus  läbinutele! Nõutav on eelneva perioodi  täidetud  logiraamatu olemasolu.  
EKLS 12. -13. august
Laste düsartria praktiline käsitlus Helena Törölä (PhD)
Soome, Oulu Ülikooli Lastehaigla  
Dots. Anneli Yliherva, Soome, Oulu Ülikool
2 päeva  ei ole piiratud 
30. september

Geriaatria kliinilisele logopeedile Dots. Kai Saks 1
(5 h)
ei ole piiratud  
EKLS  

18. oktoober

 

Psühhiaatriline patsient 
kliinilise logopeedi vastuvõtul
 

Psühholoog
Kätlin Konstabel

1
(6 h)
ei ole piiratud
7.-8. november

Pea- ja kaelapiirkonna radioloogia kliinilisele logopeedile.  Video-fluoroskoopilise neelamisuuring, läbiviimine ja tõlgendamine

 

Dr. Indrek Hanso, radioloog;
Anne Uriko, kliiniline logopeed
2
5+5 akad. tundi
ei ole piiratud  
AITÄH KÕIKIDELE, KES 2019. AASTAL EKLS KOOLITUSTEL OSALESID!

KOHTUMISENI  EKLS KOOLITUSTEL 2020!

 

* Koolitusplaanis võivad toimuda muutused, millest teavitame ka EKLS kodulehel

TÜ Kliinilise meditsiini instituut – koolituskalender 2019
(kõik koolitused)

7.- 8. november 2019 – Pea- ja kaelapiirkonna radioloogia kliinilisele logopeedile. Video-fluoroskoopilise neelamisuuringu läbiviimine ja tõlgendamine.

Hind: 100 EUR, 10 TP      Nendele, kes on nii Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kui EKLS liikmed on tasu 50 EUR
Juhendaja: dr. Indrek Hanso, radioloog; Anne Uriko, kliiniline logopeed
Sihtgrupp: kliinilised logopeedid ja teised huvilised
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, Medicina valdkonna koolituskeskus.

Kellaajad:      7.11.   11.00-16.00              8.11.   10.00-15.30

Kursus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga

Kursus on suunatud tervishoiusüsteemis töötavale logopeedile kliinilise kompetentsi tõstmiseks ja teistele erialaspetsialistidele, kellel on igapäevases töös vajalik mõista radioloogilisi uuringuid ning videofluoroskoopilist neelamisuuringut. Esimesel päeval käsitletavad teemad on: pea-kaelapiirkonna anatoomia ja haiguslikud muutused (sinonasaaltrakt, sh adenoidid, polüübid; ninaneel, suuõõs ja suuneel, alaneel ja kõri, oimuluud, süljenäärmed, kaela lümfisõlmed, kilpnääre, mh suurenenud kilpnääre; koljupõhimik, seedetrakti ülaosa, söögitoru ja magu, mh divertiikuli mõju neelamisfun-le ja osteofüütide mõju neelamisfun-le);  kesknärvisüsteem (aju verevarustus, vaskulaarsed territooriumid, insult, MS, neurodegeneratiivsed muutused) ja kiirguskaitse ning ohutusnõuded (kiirguskaitse põhimõtted, praktilised küljed ja ohutusnõuded, kiirguskaitse füüsikalised ja bioloogilised alused). Teisel päeval käsitletakse videofluoroskoopilise neelamisuuringu teostamist, neelamisega seotud  anatoomiliste struktuuride hindamist ning oraalse, farüngeaalse ja ösofageaalse faasi neelamise mehhanismi ja uuringul avalduvat patoloogiat videonäidete alusel.