Põhikiri

EESTI KLIINILISTE LOGOPEEDIDE SELTS
PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts (edaspidi: Selts) on kliiniliste ja/või tervishoiusüsteemis töötavate logopeedide vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides. Ametlik nimetus on Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts (lühendina EKLS). Seltsi inglisekeelne nimetus on Estonian Society of Medical Speech and Language Pathologists.

1.2. Selts on eraõiguslik juriidiline mittetulunduslik isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käeolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri).
1.3. Selts on asutatud 20.02.2018 tähtajatult.
1.4. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

2. Eesmärgid

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. kliinilise logopeedia erialase täiendõppe-, teadus- ja kutsetöö edendamine; oma liikmete erialaste ja erialaga seotud teadmiste täiendamine ja kvalifikatsiooni tõstmine;
2.1.2. kliiniliste logopeedide pädevushindamise ja litsentseerimise süsteemi väljatöötamine ja järjepidevuse hoidmine ning litsentseerimisel osalemine ja selle korraldamine;
2.1.3. Seltsi liikmete erialaste huvide kaitse koostöös Eesti Haigekassaga, Sotsiaal-, Teadus- ja Haridusministeeriumiga kliinilise logopeedia valdkonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja seeläbi arstiabi ja tervishoiukorralduse täiustamisel;
2.1.4.koostöö arendamine lähedal seisvate erialade ühingutega, seltsidega, asutustega ning teaduslike ja erialaste organisatsioonidega;
2.1.5. erialase tegevuse arendamine tervishoiulogopeedide tööga seonduvates tervishoiuasutustes (esmatasand, haiglad jm);
2.1.6. kliinilise logopeedia teadmiste levitamine;
2.1.7. teadussaavutuste propageerimine kliinilise logopeedia valdkonnas ja nende praktikasse juurutamine.
2.2. Selts oma eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. arendab kliinilise logopeedi kutse-eetikat ja sellest kinnipidamise järgimist;
2.2.2. organiseerib kliinilise logopeedia erialaseid ning erialateadmisi täiendavaid ja toetavaid täienduskoolitusi, samuti erialateadmiste omandamisele kaasaaitavaid ja seotud koolitusüritusi;
2.2.3. loob kliiniliste logopeedide tööks vajaminevate oskuste, teadmiste ja vajaduste hindamise süsteemi, aidates sellega kaasa kliiniliste logopeedide tervishoiusüsteemis praktiseerimiseks ettevalmistamise kvaliteedi tõstmisele;
2.2.4.aitab töötada välja meetmeid kliiniliste logopeediliste teenuste kättesaadavuse parandamiseks tervishoiusüsteemis;
2.2.5.esitab omapoolseid ettepanekuid tervishoiupoliitikat käsitleva seadusloome ettevalmistamisel, raviteenuste hindade kehtestamisel;
2.2.6.arendab koostööd teiste erialade seltsidega ja ühingutega;
2.2.7. korraldab seminare, teaduslikke konverentse, kongresse;
2.2.8. korraldab vajadusel kirjastustegevust, kliinilise logopeedia alaste õppematerjalide, metoodiliste soovituste, teabematerjali ja juhendite koostamist, toimetamist, tõlkimist ja levitamist;
2.2.9. tutvustab ja propageerib kliinilise logopeedia eriala, viib läbi esinemisi massiteabevahendites;
2.2.10. koostöö Eesti Haigekassaga, Sotsiaal-, Teadus- ja Haridusministeeriumiga kliinilise logopeedia valdkonda puudutavate küsimuste lahendamisel ja seeläbi arstiabi ja tervishoiukorralduse täiustamisel
2.2.11. aitab kaasa kliinilise logopeedia alaste teadusuuringute läbiviimisele;
2.2.12. teeb ettepanekuid tervishoiusüsteemis osutatavate kliinilise logopeedia teenuste kvaliteedi tõstmiseks;
2.3. Seltsil on oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks õigus:
2.3.1. teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tegevuse eesmärkide saavutamiseks;
2.3.2. kasutada ja käsutada ning vallata iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara;
2.3.3. avada pangaarveid Eesti vabariigi ja välismaistes pankades, saada pankadest krediiti;
2.3.4. võtta vastu annetusi, pärandusi ja abirahasid;
2.3.5. anda välja stipendiume ja toetusi.

3. Seltsi vara

3.2. Seltsi omanduses võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete saavutamiseks ning mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
3.3. Seltsi rahalised vahendid saadakse:
3.3.1. liikmemaksudest, annetustest ja muudest laekumistest ja toetustest;
3.3.2. tulust, mida võib saada konverentside, konsultatsioonide, kursuste, seminaride või muude Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
3.3.3. tulust, mis saadakse seltsi põhikirja eesmärkidest tulenevatest Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
3.3.4. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste tegevuste arendamiseks.
3.4. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu varaga.
3.5. Seltsi juhatus teostab vara valdamise, kasutamise ning käsutamise õigust vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele.

4. Seltsi liikmed

4.1. Seltsil on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
4.1.1. Tegevliikmeteks võivad olla kliinilised ja/või tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid. Tegevliikmel on seltsis hääletusõigus. Tegevliikmeks võetakse vastu juhatuse otsusel.
4.1.2. Toetajaliikmeks võib olla tervishoiusüsteemi spetsialist, väljaspool tervishoiusüsteemi praktiseeriv logopeed, üliõpilane, organisatsioon, kelle tegevus seltsi liikmena on suunatud tervishoiusüsteemis töötavate logopeedide huvide eest seismisele ja kliinilise logopeedia arendamisele ning Seltsi tegevusele kaasaaitamisele. Isik võetakse toetajaliikmeks vastu juhatuse otsusel. Toetajaliige on kohustatud täitma Seltsi põhikirja, liikmelisusega kaasnevaid kohustusi ja juhatuse otsuseid. Toetajaliikmel puudub Seltsis hääletusõigus.
4.1.3. Seltsi auliikmeks võib valida üldkoosoleku otsusel isiku, kellel on erilised teened kliinilise logopeedia arendamisel Eestis või Seltsi eesmärkide elluviimisel. Seltsi auliikmel ei ole Seltsis hääletusõigust.
4.2. Seltsi liikmel on õigus:
4.2.1. osaleda Seltsi liikmete üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Seltsi juhtorganite tegevusest ning esitada arupärimisi juhatusele, teavitades sellest juhatust hiljemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist;
4.2.2. omada Seltsi tegevliikmena hääletusõigust;
4.2.3. olla valitud Seltsi juhtorganitesse (ainult tegevliikmetel);
4.2.4. saada Seltsi juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta;
4.2.5. võtta osa Seltsi korraldatavatest teadus-, täiendus- ja muudest üritustest;
4.2.6. taotleda Seltsi kaitset ja volitada Seltsi kaitsma oma kutsealaseid huve;
4.2.7. kasutada Seltsi juhatuse poolt määratud korras Seltsi sümboolikat;
4.3. Seltsi liige on kohustatud:
4.3.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid;
4.3.2.täitma Seltsi liikmete üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
4.3.3.tasuma ettenähtud korras liikmemaksu juhatuse kehtestatud tingimustel ja korras;
4.4. Seltsi juhatusel on olemas Seltsi liikmete register, mis sisaldab liikme ees- ja perekonnanime, isikukoodi, töökohta, seltsi liikmeks astumise ja väljaastumise kuupäeva.

5. Seltsi liikmeks võtmise tingimused ja kord

5.1. Liikmeks astumise aluseks on kirjalik või digiallkirjastatud avaldus Seltsi juhatusele.
5.2.Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
5.3. Seltsi juhatus teeb otsuse liikmeks vastu võtmise kohta mitte hiljem kui 1 kuu pärast avalduse saamist, teavitades sellest liikmekandidaati kirjalikult. Seltsi liikmeks astuja arvatakse Seltsi liikmeks peale liikmemaksu laekumist.
5.4. Kui juhatus keeldub taotlejat Seltsi liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Juhatus ei võta taotlejat liikmeks, kui ta ei vasta põhikirjas sätestatud tingimustele või esitab juhatusele teadlikult valeandmeid või nõuetele mittevastava avalduse. Sel juhul teavitab juhatus taotlejat keeldumise põhjusest kirjalikult.

6. Seltsist väljaastumise ja väljaarvamise kord

6.1. Seltsi liige võib Seltsist välja astuda, kui esitab juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatus peab rahuldama ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast.
6.2. Liikme surma korral lõppeb liikmelisus Seltsis.
6.3. Liige võidakse juhatuse otsusel Seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:
6.3.1. kui ta ei ole maksnud liikmemaksu iga aasta üldkoosoleku otsusega ettenähtud tähtajaks ega taotlenud tähtaja pikendamist;
6.3.2. kui ta on rikkunud Seltsi Põhikirjas sätestatut, kahjustanud Seltsi mainet ja huve või muudel seadustes sätestatud alustel. Liige loetakse sel juhul Seltsist väljaarvatuks arvates vastava otsuse tegemisest.
6.3.3. Liikme väljaarvamisel tuleb sellest teavitada liiget kirjalikult kümne päeva jooksul alates otsuse tegemise päevast .
6.3.4. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust Seltsi varale.

7. Üldkoosolek

7.1. Seltsi kõrgeimaks juhtimisorganiks on Seltsi liikmete üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek). Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed kui seadustes ei ole sätestatud teisiti.
7.2. Üldkoosolek võib olla korraline või erakorraline. Korraline üldkoosolek kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Üldkoosoleku päevakorra määrab Juhatus. Kui Üldkoosoleku kutsuvad kokku Seltsi liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra. Täiendavate küsimuste võtmine päevakorda toimub seaduses ette nähtud korra alusel.
7.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra Seltsi kodulehel ning saates informatsiooni Seltsi liikmete e-posti aadressidele.
7.4. Seltsi hääleõiguslikul liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu kirjaliku volikirja abil. Hääleõigusega liiget võib esindada ainult teine hääleõigusega liige.
7.5. Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad:
7.5.1. Põhikirja ja Seltsi eesmärgi muutmine;
7.5.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
7.5.3. Seltsi juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
7.5.4. rahvusvahelistesse mittetulundusorganisatsioonidesse, teistesse seltsidesse ja ühendustesse astumise otsustamine;
7.5.5. juhiste andmine juhatusele Seltsi juhtimise korraldamisel;
7.5.6. vajadusel revisjoni määramise õigus;
7.5.7. seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
7.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate hääleõiguslike liikmete arvust.
7.7. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muutmiseks ning Seltsi vabatahtlikuks lõpetamiseks, ühinemiseks või jagunemiseks vajalik otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalejatest või esindatutest.
7.8. Üldkoosoleku käik ja vastu võetud otsused kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla protokollija, kes valitakse üldkoosoleku poolt ja koosoleku juhataja, kelleks on juhatuse liige.

8. Juhatus

8.1 Seltsi täidesaatvaks juhtimis- ja esindusorganiks ning Seltsi igapäevase tegevuse korraldajaks on Seltsi juhatus (edaspidi: Juhatus). Juhatusel on üks kuni viis liiget. Juhatuse liikmete arv järgnevaks valimisperioodiks määratakse kindlaks hääletuse teel enne Juhatuse liikmete valimist.
8.1.1. Juhatus valitakse üldkoosolekul tähtajaga 3 aastat.
8.1.2. Juhatuse liikmed juhivad ja esindavad Seltsi kõigis õigustoimingutes.
8.1.3. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
8.1.4. Juhatuse liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe.
8.2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
8.3. Juhatuse otsused võetakse vastu kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest.
8.4. Juhatuse pädevuses on:
8.4.1. seltsi põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine;
8.4.2. üldkoosoleku poolt määratud tegevussuundade ja otsuste elluviimine; 8.4.3. Seltsi asjaajamise ja arvestuse korraldamine;
8.4.4. Seltsi eelarve kinnitamine;
8.4.5. Seltsi finantsmajandusliku tegevuse juhtimine ja rahaliste vahendite käsutamine, lepingute sõlmimine ja muude õigustoimingute tegemine, krediidiasutustes arvelduskontode ja muude arvete avamine, volikirjade väljaandmine Seltsi esindamiseks.
8.4.6. üldkoosoleku ettevalmistamine ja korraldamine;
8.4.7. Seltsi esindamine suhtlemises teiste erialaliitude ja seltsidega ning ühingutega ning riigi- ja omavalitusasutustes, majandus- ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
8.4.8. muude talle käesoleva põhikirjaga ettenähtud ning üldkoosoleku poolt pandud ülesannete täitmine.
8.5. Juhatus:
8.5.1. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande;
8.5.2. omab õigust moodustada jooksvalt vajaduse tekkides ühekordseid ja alalisi töörühmi, komisjone, toimkondi, sektsioone;
8.5.3. otsustab liikmemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad;
8.5.4. otsustab tööjaotuse juhatuse liikmete vahel;
8.5.5. otsustab toetuste, stipendiumide maksmise korra ja tähtajad.

9. Seltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

9.1. Seltsi tegevus lõpetatakse Üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
9.2. Seltsi likvideerijad määrab Üldkoosolek.
9.3. Seltsi likvideerimisel järelejäänud vara antakse pärast võlausaldajate kohustuste täitmist Seltsiga sarnaste eesmärkidega mittetulunduslikule organisatsioonile.
9.4. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimuvad vastavalt seaduses sätestatud korrale.